Nezabudnite sa registrovať môžete hodnotiť tovar aj eshop.

Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÝ PORIADOK

(pre fyzické osoby podľa ustanovení § 612-627 Občianskeho zákonníka)

I. Všeobecné ustanovenia

 • Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 • Po celú dobu používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám jeho používania. Zvlášť nutné je dbať na všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť tovaru, napríklad nadmerná intenzita používania tovaru, používanie tovaru na nevhodné účely a pod.
 • Podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je časté striedanie a jeho pravidelná údržba. 
 • Nesprávna alebo nedostatočná údržba totiž podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktoré vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 • Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
 • Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.
 • Kupujúci je povinný doručiť na reklamáciu tovar spolu s originálom dokladu o kúpe. Reklamovaný tovar môže poslať poštou, vtedy náklady hradí kupujúci, alebo ho môže doručiť osobne na adresu sídla spoločnosti.
 • Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový tovar. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po zhodnotení reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, respektíve doporučenou poštou reklamačný protokol.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - odovzdaním opraveného tovaru,
  - výmenou tovaru,
  - vrátením kúpnej ceny tovaru,
  - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  - odôvodnením zamietnutia reklamácie.
 • Predávajúci môže odmietnuť prevziať na reklamáciu znečistený tovar a tovar bez dokladu o kúpe.
 • O prijatí reklamácie formou balíka, informuje predávajúci kupujúceho mailom, alebo telefonicky.
 • Priebežný stav reklamácie si môže kupujúci skontrolovať telefonicky, alebo prostredníctvom mailu vetis@vetis.sk v čase otváracích hodín.
 • Predávajúci zároveň zabezpečuje v sídle spoločnosti aj záručný a pozáručný servis predávaného tovaru.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 • Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je výrobcom určené inak. Predávajúci na túto skutočnosť upozorní kupujúceho. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
 • Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie ošetrovania tovaru, neodborná inštalácia. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nevymeniť ho za iný tovar.
 • Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu, bezplatné, vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru kupujúcemu.
 • Pokiaľ kupujúci zistí pri prebraní zásielky mechanické poškodenie tovaru, je povinný túto skutočnosť telefonicky, prípadne mailom oznámiť predávajúcemu. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 • Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
 • Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a v stave zodpovedajúcom všeobecným zásadám hygieny. Kupujúci by mal predložiť alebo poslať reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.  Predávajúci môže odmietnuť prevziať tovar, ktorý nespĺňa vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.

III. Miesto uplatnenia reklamácie

 • Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady predávajúceho. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
 • Predávajúci vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.
 • Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.
 • Ak výrobca/dodávateľ rozhodne, že sa výrobok musí poslať naspäť na  priame posúdenie reklamácie, a ten reklamáciu neuzná, kupujúci má povinnosť takto vzniknuté prepravné náklady uhradiť v plnej výške.
 • Reklamačná doba začína plynúť dňom obdržania reklamovaného tovaru.

IV. Odstrániteľné vady  

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 • V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.
 • Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 • Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

V. Neodstrániteľné vady

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.
 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte e-mailom na adrese obchod@emanox.sk.